ผลงานของเรา

ตลอดระยะเวลา 30 ปี บริษัทมีผลงานที่ได้รับการยอมรับทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เช่น โครงการก่อสร้างโลตัส จังหวัดอุบลราชธานี, โครงการขยายการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดศรีสะเกษ, โครงการก่อสร้างทางหลวงสาย นิคมคำสร้อย – มุกดาหาร ในปัจจุบันมีการพัฒนาและปรังปรุงการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่จะมีมากขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย บริษัทอีสานคอนกรีต ฯ ได้วางนโยบายการบริหารดังนี้ ”ผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐาน บริการตรงต่อเวลา ราคายุติธรรม’’

ขอใบเสนอราคา